Book cover

แด่ผู้เชื่อใหม่

การตัดสินใจรับเชื่อนับเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหนังสือเล่มนี้คือพี่เลี้ยง
ส่วนตัวที่จะคอยแนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตคริสเตียนแก่ผู้เชื่อใหม่เพื่อคุณจะ
เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

เขียนโดยโรเบิร์ต เอ. คุก
ISBN974-9579-47
รหัสสั่ง5200/5
ราคา60
จำนวนหน้า96
หมวด การดำเนินชีวิตคริสเตียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)