Book cover

สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ

“ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา” (มธ. 28:19)

เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจว่า พระคริสต์ไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นเพียงผู้เชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ทรงเรียกให้เราเป็นสาวกของพระองค์ด้วย ในหนังสือเล่มนี้ เจ. ออสวอลด์ แซนเดอร์ส ได้กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินชีวิตสาวกด้วยถ้อยคำที่ท้าทายและหนุนใจ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิเช่น

- สาวกในอุดมคติ

- หลักฐานการเป็นสาวก

- บททดสอบการเป็นสาวก

- ชีวิตแห่งการอธิษฐานของสาวก

- สิทธิของสาวก

- พลังของสาวก

สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ จึงไม่ใช่หนังสือที่มีไว้เฉพาะสำหรับผู้รับใช้ นักศึกษาพระคริสตธรรม หรือศิษยาภิบาล แต่เป็นหนังสือสำหรับคริสเตียนทุกคนที่ต้องการจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีคำถามเพื่อการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับศึกษาส่วนตัวและศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งสารบัญหัวข้อพระคัมภีร์ด้วย

เขียนโดยเจ. ออสวอลด์ แซนเดอร์ส
ISBN978-974-9579-930
รหัสสั่ง4100/2
ราคา220
จำนวนหน้า256
หมวด คริสเตียนศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)