Book cover

ข่าวประเสริฐทุกวันนี้

ทุกวันนี้มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นมาก แต่ความเชื่อของเขากลับ
"ไม่ยั่งยืน"หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าคุณเอง
เข้าใจสาระสำคัญของข่าวประเสริฐมากน้อยแค่ไหน
และดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสัตย์ซื่อเพียงใดมิฉะนั้นเมื่อ
ถึงวันสุดท้ายคุณอาจอยู่ในฐานะ"...จะเข้าในแผ่นดิน
ของพระเจ้าก็ยากจริงหนอ"

เขียนโดยวอลเตอร์ เจ. แชนทรี
ISBN
รหัสสั่ง8570/1
ราคา60
จำนวนหน้า-1
หมวด คริสเตียนศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)